Friday, December 15, 2006

PJ Of The Day(16th Dec 2006)

TT To Sadhu: Kahan jana hai?
Sadhu : Jahan ram ka Janam hua tha..
TT : Ticket hai?
Sadhu : Nahin
TT: Chalo..
Sadhu : Kahan?
TT : Jahan Krishan ka Janam hua tha - JAIL mai.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home